Παρέχεται η άδεια λήψης δεδομένων του δικτυακού τόπου μέσω δικτύου (downloading) με υλικό από το
www.e-candy.gr σε άλλο χρήστη και εκτύπωσης του υλικού το οποίο περιλαμβάνεται στον δικτυακό τόπο
αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση των χρηστών υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι δεν
θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται
εμπορικά σήματα, είτε της περιορισμένης ευθύνης εταιρίας e-Candy.gr ή οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού e-candy.gr
ή νομικού, προσώπου.
Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με μονομερή τροποποίηση των όρων χρήσης.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού το οποίο διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο,
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: της τροποποίησης, αλλοίωσης, μεταγλώττισης,
διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής
δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας
(στο σύνολό της, τμηματικά ή περιληπτικά) η οποία παρέχεται στο δικτυακό αυτόν τόπο με οποιονδήποτε
τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής των στο Διαδίκτυο ή της διάθεσης των
πληροφοριών αυτών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
Υλικό το οποίο λαμβάνουν οι χρήστες στον υπολογιστή τους μέσω δικτύου (downloading)
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λογισμικού, αρχείων, γραφικών, δεδομένων
ή άλλων στοιχείων, ανήκει στην περιορισμένης ευθύνης εταιρία e-Candy.gr ή σε τρίτα πρόσωπα τα
οποία της έχουν χορηγήσει σχετική άδεια χρήσης του υλικού αυτού. Τα ως άνω πρόσωπα διατηρούν
όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κυριότητας επί του εν λόγω τυχόν
παραχωρηθέντος κατά χρήση υλικού των.
Προσωπικά Δεδομένα

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και
διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών / μελών (εφ’ εξής “χρήστες”)
από τη e-Candy.gr (ιδιοκτήτρια, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του ηλεκτρονικού
καταστήματος www.e-candy.gr), κατά την εγγραφή τους ή κατά διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των
υπηρεσιών και των σελίδων του site www.e-candy.gr.
Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των
χρηστών του e-candy.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την
ιδιοκτησία της e-Candy.gr.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Internet, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης
και της περίπτωσης αμέλειας, η e-Candy.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί
ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του e-candy.gr στις οποίες προβαίνει
με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας.
Συλλογή & Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την εγγραφή σας στο e-candy.gr, θα σας ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως:
όνομα, επώνυμο, χώρα, νομός, πόλη, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail) κ.α. Προσωπικά στοιχεία μπορεί επίσης να σας ζητηθούν και όταν χρησιμοποιήσετε κάποιες
υπηρεσίες και προϊόντα του e-candy.gr ή και όταν επισκέπτεστε κάποιες σελίδες του e-candy.gr.
Το e-candy.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών
Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους
και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο
εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο
για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το e-candy.gr
στους χρήστες του, ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών, επιλογή του περιεχομένου που
προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις, ικανοποίηση των
εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και
μέσω του e-candy.gr, ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων,
εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.
Κατ’ εξαίρεση το e-candy.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις
εξής περιπτώσεις:
• Όταν έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των
προσωπικών τους στοιχείων
• Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το e-candy.gr
και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από
το e-candy.gr
• Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, με απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική
ή κανονιστική αρχή
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του e-candy.gr
υπόκειται στους όρους του παρόντος συμφωνητικού καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής
νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο,
οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε
περίπτωση το e-candy.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών
δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των
χρηστών, δίχως προηγούμενη προειδοποίηση.